Top of the page
Start od the content

Pla d'estudis

Pla d'estudis

Característiques generals

Nombre de crèdits

60 ECTS

Nombre d’assignatures que s’han de cursar

9 assignatures + Treball Fi de Màster

Categoria de les assignatures

Obligatòries

7 assignatures + Treball Fi de Màster

Optatives

2 assignatures