Top of the page
Start od the content

Plazos y documentos a presentar

Terminis i documents a presentar

L’alumnat que vulgui sol·licitar el reconeixement de crèdits ho ha d’indicar en l’imprès de preinscripció i adjuntar la documentació corresponent. Per saber quins documents s’han de presentar, consulta la Normativa Acadèmica de'Estudis Oficials de Màsters. Curs 2013-2014 (Aprovada pel Consell de Govern en la sessió de  i pel Consell Social de ).

Els crèdits reconeguts s’han de matricular en el període de matrícula establert per al Màster oficial on-line i s’ha d’abonar l’import que determini el Decret de preus.