Top of the page
Start od the content

Segons la titulació a la que pertanyen les assignatures a reconèixer

Tipologia de formació prèvia que es pot reconèixer

Crèdits superats en altres Màsters oficials universitaris.

Assignatures, matèries i cursos en títols propis de posgrau.

Experiència laboral acreditada en activitats relacionades amb la igualtat d’oportunitats o l’aplicació de la perspectiva de gènere.

La suma total de crèdits de formació prèvia en títols propis de postgrau i d’experiència laboral acreditada no pot excedir del 15% dels crèdits del màster.