Top of the page
Start od the content

Segons la titulació de procedència del alumnat

Alumnat amb una Llicenciatura, Arquitectura o Enginyeria

Alumnat amb una Diplomatura, Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica o  amb un Grau

Se li pot reconèixer com a màxim 30 crèdits.

Se li pot reconèixer crèdits realitzats en un segon cicle no finalitzat.

Aquest reconeixement ha de ser inferior a 30 crèdits.

Si ha fet un programa de doctorat, el màxim que li pot ser reconegut serà 45 crèdits.

(Disposició addicional quarta del Reial Decret 1393/2007).

(Acord núm. 113/2008 del Consell de Govern de la UdL).