Top of the page
Start od the content

Estructura del màster oficial on-line

Estructura del màster oficial on-line

El màster oficial on-line té 60 crèdits ECTS que es reparteixen en matèries obligatòries  (50 crèdits) i matèries optatives (10 crèdits) distribuïdes en cinc mòduls. Es pot cursar en un any si la dedicació és completa.

La relació d’assignatura per mòduls i categoria (obligatòria o optativa) és la següent:

MATÈRIES OBLIGATÒRIES

Mòduls

Crèdits ECTS

Matèries

Crèdits ECTS

MÒDUL I: Fonaments teòrics i discurs

15

Teoria Feminista i Història de les Dones

5

Dones i Llenguatge

5

Dones i Mitjans de Comunicació

5

MÒDUL II: Gènere, ruralitat i immigració

10

Dones i Món Rural: Aspectes Econòmics i Socials

5

Dones i Processos Migratoris

5

MÒDUL III: Disseny de plans d’igualtat i accions positives

10

Les Polítiques Públiques i els Drets per a les Dones

5

Disseny i Avaluació de Plans, Programes i Projectes d’Igualtat amb Perspectiva de Gènere

5

MÒDUL IV: Treball fi de màster

15

Treball fi de màster

15

MATÈRIES OPTATIVES

Mòduls

Crèdits ECTS

Matèries

Crèdits ECTS

MÒDUL V: Optatives específiques
 (a elegir com a màxim dues)

10

Dones, salut i violència de gènere

5

Dones i educació

5

Dones, treball i família

5

Dones, economia i urbanisme

5

L’estudiantat ha de fer totes les assignatures obligatòries i ha d’escollir dos assignatures optatives de les quatre que ofereix el màster oficial on-line.

La descripció i el programa de cada assignatura els podeu consultar aquí.

Les assignatures s’organitzen per quadrimestres. La distribució quadrimestral la podeu consultar aquí.