Start od the content

Itinerary of part-time students

Alumnat a temps complet i a temps parcial

El màster oficial on-line es pot cursar a temps parcial, és a dir, matriculant-se només d'algunes assignatures cada any: el mínim són 20 crèdits, cosa que representa quatre assignatures.

Cada estudiant o estudianta ha de decidir el règim d'estudis que vol seguir en funció de les seues necessitats, la seua disponibilitat i  les seues expectatives.

A mode de proposta indiquem un possible itinerari per als alumnes del màster oficial on-line en Agents d'Igualtat d'Oportunitats que el vulguin cursar a temps parcial:

 

1r quadrimestre

2n quadrimestre

1r any

  • Teoria feminista i Història de les dones
  • Dones i llenguatge
  • Les polítiques públiques i els drets de les dones.
  • · Dones i món rural: aspectes econòmics i socials

·   Dones i processos migratoris

2n any

  • Dones i mitjans de comunicació
  • Disseny i avaluació de plans, programes i projectes d’igualtat amb perspectiva de gènere
  • Dos assignatures optatives
 

Treball Fi de Màster


Sistema d'avaluació

L’avaluació és contínua i es realitza mitjançant activitats, treballs i participació als fòrums-xats. El programa de cada assignatura concreta els criteris d’avaluació i el percentatge que té cada tasca avaluable sobre el total de la qualificació per tal que l’alumnat conegui, abans de l’inici del curs, què és el que s’avaluarà, com i amb quin pes sobre la nota final.