Top of the page
Start od the content

Docència per quadrimestres Curs 2013-2014

Docència per quadrimestres

Curs 2013-2014

Curs 2013/2014

Quadrimestre

Assignatura

Crèdits

Total

Primer

Teoria feminista i història de les dones

5

25

Dones i llenguatge

5

Dones i mitjans de comunicació

5

Les polítiques públiques i els drets de les dones.

5

Disseny i avaluació de plans, programes i projectes d’igualtat amb perspectiva de gènere

5

Segon

Dones i món rural: aspectes econòmics i socials

5

35

Dones i processos migratoris

5

OPTATIVA

5

OPTATIVA

5

TFM

15