Inici del Contingut

Treball final

Treball Fi de Màster

L'estudiant haurà de redactar un projecte/treball original en què es reflecteixi l’assimilació dels continguts i el desenvolupament de les competències del màster. Consistirà en l’anàlisi d’algun aspecte dels estudis de gènere i/o en planificar, posar a la pràctica, fer el seguiment i avaluar mesures i accions d’igualtat d’oportunitats.

El TFM serà tutelat per professorat del màster. S'assignarà una tutora o tutor a cada TFM, la funció del qual serà guiar i assessorar en la realització del TFM dins d’uns estàndards de qualitat.

El treball s'haurà de defensar públicament davant d'un tribunal avaluador que haurà estat establert per la Comissió d’Estudis del Màster.

Per poder defensar el TFM cal tindre aprovades TOTES les altres assignatures del màster. Per aquesta raó, si l’alumne/a és a temps parcial, es recomana no matricular el TFM fins al segon curs acadèmic.

Si vols saber la normativa sobre avaluació dels TFM de la Universitat de Lleida, consulta el capítol VII del document que pots llegir aquí.

La temàtica d’alguns dels TFM que han estat defensat fins ara és la següent:

  • La teoria feminista a través dels estudis culturals: una proposta de curs. 

  • Blau+Rosa=porpra: detecció d’estereotips i rols de gènere en adolescents de Lleida y pla d’unitats didàctiques d’aplicació a l’aula.

  • La creació d’un projecte curricular coeducatiu des dels departaments didàctics d’un centre escolar. 

  • Regulació de la maternitat i la paternitat en les administracions públiques. Proposta de mesures de conciliació.

  • Comunicació i igualtat a les universitats. Accions i estratègies de difusió dels plans d’igualtat.

  • Valors a escena: Teatre no sexista per a tots els públics.  

  • La participació de la dona rifenya en el procés de desenvolupament rural. 

  • Gènere mitjans de comunicació y dona rural.

Matricula del Treball fi de màster

Es recomana no matricular-se dels crèdits del Treball Fi de Màster (15 crèdits) a l’inici de curs. En tot cas, es pot matricular al mes de febrer o al mes de setembre següent per defensar-lo  al mes d’octubre. 

Cal tindre en compte que el Treball de fi de màster suposa una inversió d'unes 375 hores i s’ha de presentar amb totes les assignatures aprovades.

Tot l’alumnat que vulgui presentar el Treball fi de Màster al mes d’octubre, tant si s’ha matriculat del mateix com si no, haurà de seguir  el calendari establert per la coordinació del màster (sol·licitud de tema i de tutor/a, elaboració del pla de treball, recerca i lectura de bibliografia sobre el tema, anàlisi i redacció).

Característiques del Treball fi de màster

L’estudiant haurà de redactar un projecte/treball original en què es reflecteixi l’assimilació dels continguts i el desenvolupament de les competències del màster. Consistirà en l’anàlisi d’algun aspecte dels estudis de gènere i/o en planificar, posar a la pràctica, fer el seguiment i avaluar mesures i accions d’igualtat d’oportunitats.

El TFM serà tutelat per professorat del màster. A cada estudiant o estudianta se li assignarà un tutor-a que guiarà i assessorarà el seu Treball Fi de Màster, amb el que es pactarà el pla de treball a seguir.

Defensa del Treball  fi de màster

El treball s'haurà de defensar públicament davant d'un tribunal avaluador que haurà estat establert per la Comissió d’Estudis del Màster. 

Per poder defensar el TFM cal tindre aprovades TOTES les altres assignatures del màster. 

Terminis i lliurament  del Treball  fi de màster escrit

El Treball Fi de Màster és de convocatòria única

Per al curs 2012/ 2013 s’estableix, d’acord amb el calendari acadèmic de la Universitat de Lleida, els següent  termini:

  • La data límit de  lliurament del Treball fi de màster escrit és l’ 1 d’octubre

  • La presentació / defensa del Treball fi de màster serà  entre l’11 i el 31 d’octubre