Inici del Contingut

Objectius i competències

Objectius

Aquest màster oficial on-line està dirigit a la formació d'expertes i experts en l'aplicació de la perspectiva de gènere a les tasques administratives i socials.

L’objectiu general del màster oficial on-line és establir els fonaments teòrics i metodològics per identificar les situacions de desigualtat per raó de sexe i per intervenir-hi a través del disseny, implementació i avaluació d’actuacions i polítiques encaminades a la consecució de la igualtat d’oportunitats i de tracte entre homes i dones tant en l’àmbit públic com en el privat. Per altra banda, el màster pretén obrir nous camps del coneixement en l’estudi de les relacions de gènere per tal d’eradicar la discriminació de gènere.

Els ensenyaments del màster van encaminats a respondre a la necessitat de formació específica de les persones i professionals responsables de dur a terme els plans d'igualtat i de protecció.

Competències

El model de formació que promou l'espai europeu d'educació superior incorpora el concepte de competència, que fa referència a la formació projectada cap a l'activitat laboral i professional.
Al llarg d'aquests estudis caldrà,  doncs, assolir un seguit de competències de diversa tipologia: específiques i tranversals.

Competències específiques

 • Identificació de les fonts de desigualtats de gènere que operen en els diferents àmbits socials.
 • Anàlisi de problemàtiques de desigualtat en diferents àmbits i disseny de solucions.
 • Coneixement de les principals qüestions que s’han fet sobre el gènere en les darreres dècades.
 • Coneixement de les principals reivindicacions de les dones en la seua lluita contra les discriminacions de gènere i per a l’assoliment de la igualtat d’oportunitats.
 • Coneixement del pensament polític feminista i de la seua evolució al llarg del temps.
 • Aplicació dels continguts a exercicis pràctics vinculats a diferents àrees temàtiques (educació, treball, polítiques públiques, mitjans de comunicació, etc.).
 • Coneixements de la legislació vigent sobre gènere i avaluació de les seues implicacions socials.
 • Capacitat d'incorporar els coneixements en matèria de gènere a l'anàlisi de diferents problemàtiques i situacions socials.

Competències transversals instrumentals

 • Capacitat d’adaptar-se a situacions noves.
 • Capacitat per usar les TIC.
 • Capacitat d’organització i planificació mitjançant objectius i estratègies.
 • Capacitat de dissenyar, gestionar i avaluar projectes.

Competències transversals interpersonals

 • Capacitat de treballar en grup.
 • Capacitat de treballar en equips de caire interdisciplinari.

Competències transversals cognitives

 • Capacitat d’anàlisi de l’entorn cultural, social i polític.
 • Capacitat de reconèixer i articular una resposta a les situacions de discriminació envers les dones.
 • Capacitat d’elaborar accions positives.
 • Capacitat d’aplicar coneixements teòrics per resoldre problemes pràctics.
 • Capacitat de generar noves idees.
 • Capacitat de raonament crític.