Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Metodologia docent

Metodologia docent

La docència del màster oficial on-line s’estableix a través d’unitats didàctiques que es treballen virtualment, de debats que s’articulen mitjançant fòrums i xats, de tutories i de sessions presencials.

Unitats didàctiques:

L’equip docent guiarà l’alumnat en el procés d’aprenentatge i seguirà de forma continuada la seua formació a partir de textos bàsics en els quals es centra l’adquisició dels fonaments teòrics i d'un seguit d’activitats destinades a assolir les competències assignades a cada assignatura del màster. Es treballarà amb textos digitalitzats disponibles per a l’alumnat, incorporant-hi l’ús de materials didàctics multimèdia: fotografies, presentacions en PowerPoint i vídeos.

Fòrums i xats:

La interacció entre les persones que formin la comunitat docent de cada assignatura es farà a través de fòrums on es podran intercanviar missatges i arxius i serviran com a espai per al debat col·lectiu. A més dels fòrums, el xat servirà per donar la possibilitat d’establir comunicació en temps real. Una eina pot complementar l'altra (es poden concertar trobades a través del fòrum o del tauler d’anuncis per fer un xat). Cada assignatura establirà les normes de funcionament del fòrum i del xat en funció de la naturalesa dels ensenyaments i del tipus d'activitats programades.

Tutories:

La tutoria facilita una comunicació directa, personalitzada i privada entre el professorat i l’alumnat que permet orientar en els treballs i en el procés d’aprenentatge. Les eines que s’utilitzen són l’espai virtual per consulta i dubtes i l’espai de comunicació de la plataforma que permet tant el tractament individualitzat com l’elaboració col·laborat iva del coneixement.

Sessions presencials:

El màster oficial on-line està organitzat en tres sessions presencials per quadrimestre destinades a presentar la matèria i introduir els continguts més rellevants de l’assignatura, explicar la bibliografia, la metodologia d’aprenentatge, les activitats que s’han de fer i el sistema d'avaluació, i fer el seguiment.

L'assistència a aquestes sessions no és obligatòria, però és convenient perquè és el moment idoni per nodrir els lligams educatius entre l’alumnat i el professorat. Aquestes sessions seran filmades, retransmeses per Internet i, finalment, penjades al Campus Virtual per tal de poder ser consultades. L’alumnat que no hi assisteixi haurà de fer una activitat alternativa que serà establerta pel professorat de cada assignatura i que exigirà una dedicació similar a les hores dedicades a la docència presencial. 

Atès el caràcter virtual d’aquest màster oficial, però atenent les necessitats mínimes docents que té qualsevol formació, el curs 2013/14 tindrà sis sessions presencials. El calendari de les sessions presencials el pot consultar aquí.  

Plataforma virtual

Per saber com funciona la plataforma que s’utilitza per la docència virtual, consulta aquí.